ชนิดของกรดอะมิโน


Alanine
Alanine
Arginine
Arginine
Asparagine
Asparagine
Aspartic acid
Aspartic acid
Cysteine
Cysteine
Glutamic acid
Glutamic acid
Glutamine
Glutamine
Glycine
Glycine
Histidine
Histidine
Isoleucine
Isoleucine
Leucine
Leucine
Lysine
Lysine
Methionine
Methionine
Phenylalanine
Phenylalanine
Proline
Proline
Serine
Serine
Threonine
Threonine
Tryptophan
Tryptophan
Tyrosine
Tyrosine
Valine
Valine

กรดอะมิโนทุกชนิดจะมีหมู่อะมิโนและหมู่คาร์บอกซิลเป็นองค์ประกอบเหมือนกัน แต่หมู่ R จะแตกต่างกันไปตามชนิดของกรดอะมิโน และสามารถเรียกชื่อกรดอะมิโนแต่ละชนิดโดยใช้คำย่อได้ 2 รูปแบบคือ แบบ 3 ตัวอักษร และแบบ 1 ตัวอักษร


กรดอะมิโน

คำย่อแบบ 3 ตัวอักษร

คำย่อแบบ 1 ตัวอักษร

อะลานีน (Alanine)

Ala

A

อาร์จินีน (Arginine)

Arg

R

แอสพาราจีน (Asparagine)

Asn

N

กรดแอสพาร์ติค (Aspartic acid)

Asp

D

ซิสเตอีน (Cysteine)

Cys

C

กรดกลูตามิค (Glutamic acid)

Glu

E

กลูตามีน (Glutamine)

Gln

Q

กลัยซีน (Glycine)

Gly

G

ฮิสติดีน (Histidine)

His

H

ไอโซลูซีน (Isoleucine)

Ile

I

ลูซีน (Leucine)

Leu

L

ไลซีน (Lysine)

Lys

K

เมไธโอนีน (Methionine)

Met

M

ฟีนิลอะลานีน (Phenylalanine)

Phe

F

โพรลีน (Proline)

Pro

P

เซรีน (Serine)

Ser

S

ธรีโอนีน (Threonine)

Thr

T

ทริพโตเฟน (Tryptophan)

Trp

W

ไทโรซีน (Tyrosine)

Tyr

Y

วาลีน (Valine)

Val

V

อะตอมของแอลฟาคาร์บอนในกรดอะมิโนทั้ง 20 ชนิด ยกเว้นในกลัยซีน เป็นอะตอมคาร์บอนที่ไม่สมมาตรหรือไครัลคาร์บอนอะตอม คือมีหมู่ที่แตกต่างกัน 4 หมู่ เกาะอยู่กับอะตอมคาร์บอนนี้ ซึ่งกรดอะมิโนที่มีอะตอมคาร์บอนที่ไม่สมมาตรจะแสดงสมบัติ optical activity คือสามารถหมุนระนาบแสงโพลาไรซ์ได้

กรดอะมิโนทุกชนิดที่พบในโปรตีนตามธรรมชาติจะมี configuration แบบ L- เมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกลีเซอราลดีไฮด์ โดยที่ configuration แบบ D- และ L- เป็นไอโซเมอร์ซึ่งเป็นภาพเงากระจกซึ่งกันและกัน หรือเรียกว่าเป็น อีแนนทิโอเมอร์


img23_2
อีแนนทิโอเมอร์ของอะลานีนเมื่อเทียบกับสารมาตรฐานกลีเซอราลดีไฮด์ ที่มา : Campbell and Farrell (2003)
« previous | next »